Algemene voorwaarden

Algemene (verkoop- en leverings) voorwaarden en condities van Waterontharder.eu

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (verkoop)overeenkomsten met Waterontharder.eu tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De koper wordt geacht deze verkoopvoorwaarden te hebben gelezen, te accepteren en zich te confirmeren aan de inhoudt dezes.

1.2 Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval (toch) (enige) bepalingen van de voorwaarden van de koper van toepassing zijn, zullen, indien en voor zover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze verkoopvoorwaarden, deze verkoopvoorwaarden voor gaan.

1.3 Indien en voor zover bij een in kracht van gewijsde gedane beslissing van een daartoe bevoegde autoriteit één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven. De partijen zijn alsdan gehouden aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economisch effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepaling welke ongeldig of niet afdwingbaar waren.

Art. 2 Prijsopgaven; aanbiedingen; acties; aanvaarding

2.1 Alle prijsopgaven, acties en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na schriftelijke bevestiging van Waterontharder.eu of wanneer Waterontharder.eu een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.

2.2 Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van Waterontharder.eu dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.

2.3 Offertes en/of prijsopgaven, schriftelijk - per e-mail dan wel mondeling door ons gemaakt, hebben een geldigheidsduur van 1 maand tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen.

Art. 3 Tijd en plaats van levering

3.1 Levering zal plaatsvinden aan het door de wederpartij opgegeven verzendadres en op kosten van de wederpartij.

3.2 Levertijden zijn bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, zelfs indien Waterontharder.eu in gebreke is gesteld.

3.3 Indien de wederpartij in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is Waterontharder.eu gerechtigd te hare keuze om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van de wederpartij, ofwel de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Waterontharder.eu om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij het annuleren van een mondelinge- dan wel schriftelijke opdracht voor levering heeft Waterontharder.eu onverminderd het recht om volledig schadevergoeding te vorderen.

3.4 Indien een besteld product of producten door welke oorzaak dan ook niet tijdig door Waterontharder.eu geleverd kan worden, is Waterontharder.eu zonder enige opgaaf van redenen gemachtigd een gelijkwaardig product of producten te leveren.

Art. 4 Reclame; ontbinding

4.1 De wederpartij zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin de goederen verkeren. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 2 dagen na aflevering, bij gebreke waarvan Waterontharder.eu niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen en/of de levering van deze goederen.

4.2 In geval Waterontharder.eu (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal Waterontharder.eu de keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst), of de goederen vervangen (behoudens verzekerde verzendkosten - zonder verdere kosten), of een redelijke vermindering op de aanschafprijs geven waarbij de wederpartij de goederen behoudt.

4.3 Indien de schriftelijke opdracht voor levering door Waterontharder.eu is gefiatteerd is de koopovereenkomst onvoorwaardelijk tot stand gekomen. Indien door de besteller niet binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen wordt betaald - is Waterontharder.eu gerechtigd om een bedrag à 25,00 euro voor administratieve handelingen in rekening te brengen, zoals in art 5.6 bepaald.

4.4 Het 14 daags Herroeping recht is volgens de Nederlandse wet geregeld. De geretourneerde producten dienen tezamen met de originele factuur en originele echtheidscertificaat (indien van toepassing), in ongebruikte staat in ongeopende originele verpakking te verkeren. Tevens dient het meegeleverde montagemateriaal nog aanwezig te zijn. Anderzijds wordt deze herroeping afgewezen.

4.5 Retourbeleid: voor artikelen die op de juiste wijze geretourneerd zijn wordt het betaalde bedrag teruggestort op de rekening, binnen 30 werkdagen. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat AlpinPro niet aansprakelijk is voor beschadigde of zoekgeraakte retourgestuurde artikelen.

Art. 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, invoerrechten en andere belastingen en heffingen, welke de verkoopprijs beïnvloeden en welke van kracht zijn op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. In geval van aanpassing van één of meer van deze factoren voordat aflevering plaatsvindt in overeenstemming met de overeengekomen levertijd, heeft Waterontharder.eu het recht dit alsnog door te berekenen in haar verkoopprijzen, zodanig dat op redelijkerwijze wordt voorzien in voorgevallen wijzigingen.

5.2 De gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen die binnen het kader van de Europese Gemeenschap, inclusief alle belastingen, rechten, heffingen en/of monetair compenserende bedragen e.d., indien en voor zover nog niet verrekend in de verkoopprijs zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de betaling altijd contant bij levering of contant vooraf gelijk aan de factuurdatum.

5.4 Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

5.5 De wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie en/of verrekening tenzij anders is overeengekomen.

5.6 Waterontharder.eu behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering) om van de wederpartij vooruitbetaling of zekerstelling voor de verkoopprijs te vragen. Indien de wederpartij niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft, dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot betaling van de koopprijs als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en Waterontharder.eu zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijk) de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht om volledig schadevergoeding te vorderen.

5.7 In geval van verzuim van betaling is de wederpartij de volgende kosten verschuldigd: De administratiekosten à 25,00 euro, De wettelijke rente, De buitengerechtelijke incassokosten, welke minstens 40,00 euro bedragen, De daadwerkelijk door Waterontharder.eu gemaakte gerechtelijke kosten

Art. 6 Installatie

6.1 Installatiewerkzaamheden en voorzieningen cq. aanpassingen, buiten de door Waterontharder.eu geautoriseerde dealer(s), niet zijnde montage van modules, zijn te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.

6.2 Bij installatie/montage werkzaamheden anders dan door Waterontharder.eu of één hare schriftelijk geautoriseerde dealer(s) uitgevoerd, vervalt de in art. 9.1 genoemde garantie.

Art. 7 Aansprakelijkheid

7.1 Waterontharder.eu zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en /of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulke wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijs buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare reductiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal Waterontharder.eu daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

7.2 Waterontharder.eu is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering. Alle (gevolg)schade ontstaan door gebreken aan of ten gevolge van geleverde zaken of gebrekkige uitvoering zijn uitgesloten. Alle (gevolg)schade ontstaan door plaatsing van geleverde zaken zijn uitgesloten. Tevens is alle (gevolg)schade expliciet uitgesloten welke is ontstaan ten gevolge van geleverde zaken als er sprake is van constructie, zelfmontage of her montage door of in opdracht van afnemer of gebruiker.

7.3 De totale aansprakelijkheid van Waterontharder.eu met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke Waterontharder.eu voor die opdracht in rekening heeft gebracht.

7.4 Behoudens voor zover Waterontharder.eu onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de wederpartij Waterontharder.eu vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekkingen hebben op de geleverde goederen.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde zaken blijven eigendom van Waterontharder.eu totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen, betrekking hebbende op krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden.

8.2 Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens Waterontharder.eu of in geval de wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is Waterontharder.eu gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst om de goederen terug te nemen.

8.3 De wederpartij verplicht zich op de geleverde zaken op eerste verzoek ten behoeve van Waterontharder.eu een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van Waterontharder.eu op de wederpartij, daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen.

Art. 9 Garantie

9.1 Waterontharder.eu verplicht zich, na levering én montage van de professionele productlijn in Nederland door Waterontharder.eu, tenzij anders is overeengekomen, na 120 dagen continu gebruik op 1 positie, in geval van defect raken van de geleverde apparatuur, deze naar keuze van Waterontharder.eu te vervangen of het aanschafbedrag na retournering van de geleverde professionele apparatuur (per post en voldoende gefrankeerd) terug te betalen. – Deze regeling geldt expliciet en niet voor speciale acties cq. aanbiedingen, niet voor industriële toepassing(en) en niet voor vervolgopdrachten.

9.2 De te repareren of te vervangen apparatuur of onderdelen daarvan dienen franco huis en transport verzekerd naar Waterontharder.eu toegezonden te worden.

9.3 Ieder recht op garantie gaat verloren, indien het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of indien blijkt dat reparaties of wijzigingen door derden aan de apparatuur zijn uitgevoerd.

9.4 De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Waterontharder.eu afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

9.5 De technische (omruil)garantie van de professionele productlijn geldt minimaal 15 jaar en wordt door de leverancier gegarandeerd. Ingeval van calamiteiten dient men rechtstreeks contact met hen op te nemen.

9.6 Leveringen welke niet door Waterontharder.eu zijn verricht kunnen nimmer verhaald worden op Waterontharder.eu. Garantie aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van een originele en door Waterontharder.eu afgetekende Waterontharder.eu factuur (garantie bon).

9.7 Indien wederverkopers en/of geautoriseerde verkooppunten hun verplichtingen tav garantieafwikkelingen niet, niet geheel of niet voldoende nakomen, wordt de koper ten ene male verwezen naar art. 9.5

9.8 Niet door Waterontharder.eu gemonteerde goederen vallen niet onder de in art. 9.1 beschreven en beoogde niet goed geld terug garantie van 120 dagen, tenzij in geval van overeengekomen zelfmontage wordt voldaan aan het toesturen van (een) duidelijke digitale foto(s) welke door Waterontharder.eu beoordeeld wordt - zie art. 9.9

9.9 Onze garantiebepalingen gelden expliciet en derhalve uitsluitend en alleen indien de vooraf schriftelijke (e-mail, brief) door Waterontharder.eu geadviseerde moduleopstelling en type is geplaatst, de door Waterontharder.eu geleverde montagevoorschriften zijn gehanteerd, en het binnen 7 dagen na ontvangst van de moduleopstelling het toezenden/e-mailen van (een) duidelijke digitale foto(s) van de gemonteerde moduleopstelling zoals in 9.1 beschreven en bedoeld - eea ter beoordeling van Waterontharder.eu.

Art. 10 Rechterlijke bevoegdheid

10.1 Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Waterontharder.eu en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande dat Waterontharder.eu het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Art. 11 Afbeeldingen en teksten

11.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Waterontharder.eu internetsites of door Waterontharder.eu gehoste websites, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot claims, schadevergoeding en/of ontbinding in de ruimste zin des woords.

11.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Waterontharder.eu internetsites of door Waterontharder.eu gehoste websites, in folders, brochures en advertenties

zijn eigendom van Waterontharder.eu. Ongeoorloofd gebruik is niet toegestaan. Gebruik, kopiëren of aanpassen van genoemde afbeeldingen en/of teksten is slechts met schriftelijke toestemming van Waterontharder.eu mogelijk.

Art. 12 Overige bepalingen

12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

12.2 Bij uitverkoopartikelen behoudt Waterontharder.eu zich het recht voor om, zonder voorafgaande correspondentie of goedkeuring, een (technisch) gelijkwaardige moduleopstelling/type te leveren.

Aanvullende leveringsvoorwaarden Voorwaarden

Bij uw bestelling/betaling gaat u akkoord met onze leverings- en betalingsvoorwaarden, alsmede deze aanvullende voorwaarden. Inkoopvoorwaarden worden niet geaccepteerd.

Bestellen

Bestellingen ontvangen wij bij voorkeur via de webwinkel of per e-mail maar kan ook per telefoon, bestelling met een opdracht geven u automatisch de verplichting tot afname.

Betalingen

Wij leveren uitsluitend bij betaling vooraf of contante betaling bij aflevering.

Verzendkosten

Zendingen van één of enkele pakketten is mogelijk indien (telefonisch) vooruitbetaald is, de verzendkosten worden aan de koper doorberekend. 

Levertijd

Z.s.m. - normaal gesproken binnen 2 a 3 werkdagen indien voorradig en de bezorgdienst voldoet binnen de 24 uur termijn.

Geweigerde zendingen

Als een uitgeleverde zending niet wordt geaccepteerd, worden - ongeacht de reden van weigering - à 25,00 euro administratiekosten en de desbetreffende verzendkosten in rekening gebracht.

Reclamaties

Indien uw bestelling niet goed of niet volledig is ontvangen dient u dit uiterlijk 2 dagen na ontvangst datum telefonisch of per e-mail te melden. Wij zullen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.

Spellings-, grammatica-, kleurafwijkingen en overige fouten in de tekst en afbeeldingen voorbehouden.

Waterontharder.eu 2021 v1.8 - eerdere versies worden hiermee automatisch vervangen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »